KURZ 1 - Postup studia MPA

Harmonogram studia

Harmonogram studia je zpracováván pro každého studenta individuálně v závislosti na zaslané přihlášce ke studiu. Harmonogram studia obdrží student současně s podepsanou Smlouvou o studiu.

Studium bloků studijních předmětů

Studium obsahuje 2 studijní bloky:

1) Rozvojový management

2) Metodologie regionálního rozvoje

Každý studijní blok má vlastní kurz na webu www.spravniinstitut.cz - viz KURZY

Každý studijní blok má vlastní studijní testy, které jsou součástí jednotlivých kurzů.

Podmínkou splnění KURZŮ je zpracování každého TESTU na minimálně 80%. Každý test lze opakovat (neomezený počet opakování) - smyslem je zodpovědět minimálně 80% otázek správně. Odpovědi na otázky jsou ve většině případů k nalazení právě ve studijních materiálech (viz KURZY). Každý test je vyhodnocován automaticky, čas na zpracování testu není limitován. Při splnění každého testu na minimálně 80% je povinnost absolvování studijních bloků SPLNĚNA.

MDS - Master Development Study

Klíčovou součástí studia je zpracování MDS - Master Development Study a její následná obhajoba.

Témata MDS:

 1. Program rozvoje obce (nový PRO nebo kompletní aktualizace)
 2. Rozvojová koncepce vybrané problematiky konkrétní obce (regionu)
 3. Případová studie konkrétní problematiky dle zadání SI
Volba tématu MDS:

Student volí jeden typ tématu z níže popsaných. V rámci daného typu specifikuje konkrétní téma. Postupuje přitom dle podmínek uvedených u každého typu. V případě typu 3 požádá o přidělení konkrétního tématu e-mailovou zprávou (info@spravniinstitut.cz) konzultanty Správního institutu (SI).

 1)     Program rozvoje obce (nový PRO nebo kompletní aktualizace)

Podmínky zpracování:

 1. výběr obce – na návrh studenta – parametry: obec nemá zpracovaný program rozvoje dle metodiky MMR (obcepro.cz), popř. obec má zpracovaný program rozvoje obce, který vyžaduje kompletní aktualizaci. Vybraná obec vyjádří zájem o zpracování PRO formou MDS studenta SI (písemná dohoda o spolupráci SI a konkrétní obce). O konečném výběru obce rozhoduje SI.
 2. student při zpracování PRO postupuje dle metodiky MMR (www.obcepro.cz) – k dispozici on-line
 3. student v rámci zpracování MDS minimálně dvakrát řešenou obec osobně navštíví za účelem pozorování místních specifik, získání relevantních dat a informací a absolvování rozhovoru se starostou obce.
 4. student souhlasí s tím, že zpracovaná MDS je přístupná široké veřejnosti a jako taková může být i obcí využívána pro vlastní potřeby.

 2)     Rozvojová koncepce vybrané problematiky konkrétní obce (regionu)

Podmínky zpracování:

 1.  výběr reálné problematiky a řešeného území – na návrh studenta (konzultuje a schvaluje SI)
 2. student při zpracování případové studie postupuje dle obecně platných pravidel tvorby rozvojové koncepce (analytická část, analytický souhrn, východiska pro návrhovou část, zpracování návrhové části)
 3. student v rámci zpracování MDS minimálně dvakrát řešenou obec osobně navštíví za účelem pozorování místních specifik, získání relevantních dat a informací.
 4. student souhlasí s tím, že zpracovaná MDS je přístupná široké veřejnosti a jako taková může být i obcí využívána pro vlastní potřeby.

  3)     Případová studie konkrétní problematiky dle zadání SI

V případě tohoto typu požádá student o přidělení konkrétního tématu e-mailovou zprávou (info@spravniinstitut.cz) konzultanty Správního institutu.

--------------------------------------------------------------------------------

Vybrané téma (dle bodu 1 a 2) zašle student ve struktuře:

 • název tématu
 • záměr - stručná anotace
 • návrh obsahu

na e-mailovou adresu: info@spravniinstitut.cz

V případě žádosti o přidělené tématu z bodu 3 vyčká student na další pokyny SI.

Struktura práce není předepsaná, rozsah práce musí naplnit téma (počet stran není limitován).

Jde o obsah a jeho případné praktické využití v území !

 

Ukončení studia

Způsob zakončení kurzů vzdělávacího programu
 

Ověřovací test (terminologie, procesy, postupy) → průběžný studijní test v e-learningovém prostředí – automatické hodnocení

viz "Studium bloků studijních předmětů"

 

Způsob zakončení vzdělávacího programu

 1. zpracování a obhajoba MDS – Master development study (rozvojové studie) – obhajoba před odbornou komisí
 2. závěrečná ústní zkouška – teoretické vztahy a souvislosti spojené s problematikou řešenou v MDS

Obhajoba MDS a závěrečná ústní zkouška je realizována v rámci jednoho sezení, předpokládaný časový rozsah 30 min. Standardně probíhá obhajoba MDS a závěrečná ústní zkouška prezenční formou. V konkrétních případech je možné i tuto závěrečnou část absolvovat distančně - podmínkou je audiovizuální průběh (mikrofon, kamera).

 

© Správní institut, s.r.o. 2012-2022 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode