KURZ 2 - Metodologie regionálního rozvoje

Kurz pokrývá širokou problematiku přípravy a plánování regionálního rozvoje zejména na úrovni municipalit.

Tento kurz je zaměřen na identifikaci a specifikaci nástrojů a postupů při řízení regionálního rozvoje. Kurz se orientuje zejména na (i) regionální analýzu, (ii) strategické plánování. V rámci regionální analýzy je prezentována a řešena datová základna pro analýzu rozvoje území (primární, sekundární data, administrativní zdroje dat, terénní šetření). V části „strategické plánování“ je specifikována věcná a procesní stránka plánování v regionálním rozvoji, následné implementace a monitoring regionálního rozvoje (socioekonomická analýza, formulace návrhové části strategie regionálního rozvoje, priorizace rozvojových aktivit, implementační atributy rozvojové koncepce, monitoring a vyhodnocení naplňování plánovaných cílů. Součástí kurzu je zajištění provázánosti a definování vzájemných souvislostí a vazbeb analytické a strategické části.

 

STUDIJNÍ TEST

STUDIJNÍ PODKLADY

A. Metodika tvorby programu rozvoje obce

Klíčovým procesem řízení rozvoje je plánování. Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce[1] (PRO). Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Na základě poznání situace v obci a názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších subjektů v obci formuluje představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých představ. Program rozvoje obce se zpracovává na období 4–7 let. Dlouhodobý pohled na rozvoj obce je formulován ve strategické vizi pro období 10–20 let.

Význam programu rozvoje obce

Program rozvoje obce:

-        zachycuje hlavní problémy rozvoje obce a formuluje možná řešení – umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních a personálních kapacit obce i celkového potenciálu obce;

-        slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce – slouží tak k prevenci budoucích sporů a zajišťuje kontinuitu rozvoje;

-        podporuje vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v obci tak, aby byl využit potenciál lidí i organizací působících v obci;

-        zvyšuje připravenost obcí k podání žádostí o dotační podporu a zvyšuje šance získat vnější finanční prostředky;

-        je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit v územním plánu;

-        je nástrojem koordinace rozvoje v širším území (reflexe rozvojových záměrů okolních obcí, zohlednění vazeb jednotlivých programů rozvoje obcí).

-        je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech.

Plánování rozvoje obcí a tvorbu programu rozvoje obce jsou často omezeny finančními a personálními kapacitami obcí, nedostatečným povědomím o přínosech plánování a malými zkušenostmi s plánováním. Představitelé obcí samozřejmě plánují, ale často pouze ve „vlastních hlavách“. Jejich plány nejsou nikde zapsány, což znemožňuje širší diskuzi a způsobuje problémy při změně vedení obce. Přitom teprve až písemná podoba struktury cílů, opatření a aktivit napomůže k jejich snadnějšímu naplnění – jednak je stanoveno, co je více a co méně důležité včetně časového plánu, jednak jsou definovány realizační podmínky (konkrétní činnosti, odpovědný subjekt, využitelné zdroje financí apod.).

Předkládaná metodika jednoznačně formuluje strukturu programu rozvoje obce a popisuje proces jeho tvorby. Usiluje o snížení bariér širšího uplatnění plánování rozvoje obcí. Zaměřuje se na první etapu plánovacího cyklu (procesu strategického plánování a řízení), tj. na tvorbu programu rozvoje obce. Současně se však dotýká i dalších etap – podpoře realizace a vyhodnocování programu rozvoje obce.

Metodika umožňuje variabilitu zpracování včetně využití již zavedených postupů v obcích různých velikostních kategorií. Stanoví základní obsah programu rozvoje obce a doporučuje vhodná rozšíření. Obdobně uvádí minimální požadavky na proces tvorby a nabízí různé cesty ke zpracování PRO.

Kompletní celostátní metodiku Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jejíž autory a odbornými garanty jsou školitele postgraduální studia Správního institutu, najdete v návazné e-learningové aplikaci www.obcepro.cz


[1] Metodika používá legislativně ustálený název PROGRAM ROZVOJE OBCE (viz §84, odst. 2, písm. a) zákona o obcích). Dle statutu, kterým obec disponuje je možné název dokumentu modifikovat (Program rozvoje městyse, Program rozvoje města, Program rozvoje statutárního města, Program rozvoje městského obvodu /městské části).

 

B. Příklady dobré praxe

Příklady dobré praxe zobrazují podklady, informační texty a vzory ke studiu kurzu Metodologie regionálního rozvoje.

Některé informace k příkladům dobré praxe jsou k dispozici na Informačním portál na podporu rozvoje obcí

Sdílené příklady dobré praxe v oblasti rozvoje regionů a municipalit najdete též na portálu www.obcepro.cz.

 

C. Regionální rozvoj v kostce

Souhrnná prezentace k oblasti regionálního rozvoje. Prezentace ke stažení je k dispozici na níže uvedeném odkazu.

Prezentace Regionální rozvoj

 

D. Příklady, vzory zpracovaných rozvojových programů

V této kapitole jsou k dispozici dva vzorové programy rozvoje obce dle prezentované metodiky:

1) Program rozvoje obce Mníšek

2) Program rozvoje města Český Dub

Další příklady k využití najdete zde.

 

© Správní institut, s.r.o. 2012-2022 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode