Přihlášení a organizace studia

a)     Kdy se lze přihlásit ke studiu a kde studium probíhá

Ke studiu se lze přihlásit kdykoliv (nábor studentů není časově limitován roky, měsíci ani semestry) a odkudkoliv (studium probíhá kompletně on-line, osobní účast je vyžadována pouze u obhajoby MDS a závěrečné zkoušky – 1 den – Liberecký kraj).

 

b)     Podmínky přijetí ke studiu

 • dosažené vysokoškolského vzdělání (minimálně bakalářského stupně)

Speciální nabídka pro studenty bakalářských studijních programů – ke studiu MPA na SI se lze přihlásit již v posledním ročníku bakalářského studia s tím, že doklad o ukončení MPA studia bude vydán až po předložení bakalářského diplomu.

 

c)      Postup přihlášení ke studiu

 • podání přihlášky on-line zde
 • zaslání elektronické kopie (skenu) VŠ diplomu, včetně dodatku k diplomu (jediná podmínka pro přijetí ke studiu) na e-mail: info@spravniinstitut.cz (souběžně s vyplněním elektronické přihlášky ke studiu)
 • SI zašle informaci o přijetí přihlášky

 

d)     Smlouva o studiu

 • po potvrzení o přijetí přihlášky odešle SI zájemci o studium Smlouvu o studiu
 • zájemce zašle podepsanou smlouvu zpět v tištěné podobě na adresu SI
 • ode dne přijetí podepsané smlouvy ze strany zájemce začíná běžet časový plán dle Harmonogramu studia

 

e)      Rozsah studia

 • doba studia je 6 měsíců ode dne podpisu smlouvy o studiu oběma smluvními stranami

 

f)      Cena za studium

 • základní cena za studium je 30.000,-- Kč (cena studia je daňově uznatelným výdajem / nákladem),
 • cenu studia lze hradit i ve splátkách, které budou sjednané ve smlouvě
 • cena zahrnuje veškeré náklady na studium ve stanoveném rozsahu studia. Bude-li student z vlastní vůle studium prodlužovat (nesplní podmínky organizace studia), uhradí za každý další započatý měsíc studia částku Kč 6.000,--,
 • student si může zvýšenou aktivitou fakticky zkrátit délku studia (základní cena za studium se přitom nemění),
 • v případě ukončení studia se uhrazená částka za studium nevrací. 

 

© Správní institut, s.r.o. 2012-2022 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode