Management regionálního rozvoje

1. Cíl vzdělávacího programu

 

Cílem vzdělávacího programu je orientovat studenty konkrétně do problematiky řízení regionálního rozvoje a to na všech relevantních územních úrovních v ČR (národní, regionální a municipální). Studenti v rámci vzdělávacího programu získají potřebný teoretický přehled a seznámí se s praktickými aplikacemi a životními situacemi, ve kterých lze konkrétní postupy, procesy a metody aplikovat a ověří si praktickou využitelnost získaných poznatků ve své řídící praxi.

Vzdělávací program je koncipován jako praktický, a to ve všech předmětech, které jsou klíčové pro profesní kvalifikační výbavu každého manažera v oblasti řízení regionálního rozvoje.

Společenským cílem vzdělávacího programu je snaha o zefektivnění systému řízení regionálního rozvoje s ambicí přispět tak k řešení regionálních disparit a rozvojových problémů na všech územních úrovních regionálního rozvoje.                                                                                                                                

 

2. Kurzy vzdělávacího programu

 

A) METODOLOGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE (MRR)

Tento kurz je zaměřen na identifikaci a specifikaci nástrojů a postupů při řízení regionálního rozvoje. Součástí kurzu jsou 2 moduly: (i) regionální analýza, (ii) strategické plánování. V prvním modulu bude prezentována a diskutována datová základna pro analýzu rozvoje území (primární, sekundární data, administrativní zdroje dat, terénní šetření). V modulu „strategické plánování“ bude specifikována věcná a procesní stránka plánování v regionálním rozvoji, následné implementace a monitoringu regionálního rozvoje (socioekonomická analýza, formulace návrhové části strategie regionálního rozvoje, priorizace rozvojových aktivit, implementační atributy rozvojové koncepce, monitoring a vyhodnocení naplňování plánovaných cílů. V souhrnu kurzu budou oba moduly provázány a bude definována jejich vzájemná souvislost a vazba.

 

B) ROZVOJOVÝ MANAGEMENT (RM)

 

Široce koncipovaný kurz „Rozvojový management“ funkčně aplikuje obecné ekonomické, manažerské a právní disciplíny do kontextu regionálního rozvoje. Kombinuje znalosti a dovednosti z oblasti řízení v soukromé sféře a znalosti v oblasti organizace a managementu veřejné správy.

 

V oblasti managementu je zaměřen zejména na význam a aplikaci manažerských funkcí, podstatu organizování, personální management a osobnost manažera v řízení rozvoje území. Student též bude veden k aplikování ekonomické praxe se zaměřením na podnikové hospodářství, účetnictví a daňovou problematiku. Znalost fungování soukromých organizací a ekonomických procesů v nich je zásadní i pro vedoucí pracovníky v oblasti řízení územního rozvoje. Umožňuje efektivní a racionální komunikaci a přispívá k vyšší kvalitě rozhodování. Studenti též získají přehled o praktické aplikaci marketingových postupů do rozvoje území, ať už se jedná o vnitřní nebo vnější marketing, nebo marketing různých rozvojových oblastí, které je nezbytné komunikovat s veřejností. Kromě ekonomických, manažerských, finančních či marketingových souvislostí vycházejících převážně z oblasti soukromé sféry budou studenti vedení též k aplikaci znalostí z oblasti fungování, organizace a řízení veřejného sektoru a veřejné správy. S tím souvisí i orientace ve financování veřejného sektoru s přímou vazbou na rozvojový management.

 

© Správní institut, s.r.o. 2012-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode